Projecte quinquennal d’investigació arqueològica i de dinamització al jaciment talaiòtic de Sant Agustí Vell (Es Migjorn Gran) 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Sant Agustí Vell (Es Migjorn Gran)

Directors:
Montserrat ANGLADA
Ismael MOLL
Dr. Damià RAMIS


Equip:
Datació radiocarbònica: Dr. Mark VAN STRYDONCK
Sedimentologia: Dr. Carlos VERDASCO
Carpologia: Dr. Guillem PÉREZ
Antropologia física: Elena SINTES
Pal·linologia: Dr. Gabriel SERVERA
Fitòlits i Microarqueologia: Mónica ALONSO EGUILUZ
Antracologia: Dr. Llorenç PICORNELL
Tipologia ceràmica indígena: Dr. Lluís PLANTALAMOR
Tipologia ceràmica importació: Joan C. DE NICOLÁS
Malacologia: Dr. Guillem Xavier PONS
Arqueozoologia: Dr. Damià RAMIS
Aixecaments planimètrics: Josep Maria PUCHE i Lluís PLANTALAMOR
Estudis metal·lúrgics: Dr. Nicolau ESCANILLA
Restauració: Montserrat ANGLADA


Objectius científics:
Els estudis realitzats sobre els talaiots no han aconseguit donar encara una explicació prou concloent sobre les diverses funcionalitats que se li atribueixen. Les escasses intervencions realitzades a Menorca sobre aquest tipus d’estructures han permès afirmar que es tracta d’edificis de caràcter públic, i que possiblement tindrien les funcions de vigilar, controlar, comunicar, i considerar-se un element simbòlic i cohesionador de la comunitat que els basteix. En aquest sentit, la varietat tipològica que presenten els talaiots a Menorca és una problemàtica afegida en la seva interpretació. Així, és necessari que futures excavacions donin llum sobre aquests edificis de la prehistòria menorquina, i, sense cap dubte, l’excavació de Sant Agustí ho ha de ser.
Les tasques d’excavació arqueològica se centraran a l’interior del talaiot oriental i a l’edifici quadrangular que s’adossa al sud d’aquest talaiot, cosa que fa necessari travessar aquest edifici per accedir al portal del talaiot. En aquest sentit, es pretén obtenir noves dades que aportin i contrastin la informació sobre el conjunt per tal d’entendre la seva funcionalitat i la relació entre ambdues construccions


Resultats obtinguts fins a la data:
La primera campanya d’intervenció al jaciment, realitzada a 2017, s’ha centrat a la part exterior de l’edifici que s’adossa a la part sud del talaiot oriental de Sant Agustí Vell. D’aquesta manera, s’ha deixat al descobert la seva façana monumental, un cop rebaixats una capa adossada d’enderrocs d’uns 2 m de gruix. Al mateix temps s’ha anat descobrint un corredor d’accés a l’edifici, que encara conserva algunes de les lloses de coberta originals. La segona campanya, prevista per al 2018, se centrarà a l’interior d’aquest edifici per entendre quina era la seva funció i quina relació tenia amb el talaiot.Data d'inici i de final:
2017-2021Pressupost:
Campanya 2017: 7410 € (Consell Insular de Menorca), 1500 € (Ajuntament d’Es Migjorn Gran), 400 € (ACR, Associació de Veïns d’Es Migjorn Gran).Museu on s'han dipositat les restes:
Museu de Menorca

Web específica:
https://www.facebook.com/santagustivell

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS