Projecte d'excavació al poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada  
 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada / Recinte de taula del Poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada


Directors:
Sra. Montserrat Anglada
Sra. Cristina Bravo
Sra. Irene Riudavets


Equip:
Dr. Mark Van Strydonck (Carboni 14)
Dr. Carlos Verdasco (Sedimentologia)
Sra. Elena Sintes (Antropologia física)
Dr. Gabriel Servera (Palinologia).
Dra. Marta Portillo (Fitòlits)
Dr. Llorenç Picornell (Antracologia)
Dr. Lluís Plantalamor (Planimetria i dibuix ceràmica indígena)
Dr. Guy de Mulder i Cristina Bravo (ceràmica romana)
Sr. Joan de Nicolás (materials d'importació protohistòrics)
Dr. Mateu Riera (materials medievals)
Dr. Guiem Xavier Pons (malacologia)
Dr. Ramis (Arqueozoologia)
Dr. Fernando Prados (aspectes arquitectònics)
Dr. Jose Javier Martinez (Documentació grafica i sofware)
Sra. Montserrat Anglada (conservació-restauració arqueològica)


Objectius científics:
El jaciment està situat dins el terme municipal de Maó, en una zona rural que conté diferents elements arqueològics en molt bon estat de conservació. Les restes arquitectòniques més visibles pertanyen a un poblat talaiòtic, on hi destaquen tres talaiots i un edifici absidal. Aquest darrer ha estat l’objecte del projecte arqueològic quinquennal que s’inicià el 2015. La hipòtesi de partida és que es tractaria d’un edifici religiós, probablement un recinte de taula, tal i com s’observa a partir de les característiques arquitectòniques: estructura en forma de ferradura amb façana lleugerament còncava, i entrada a l’eix central orientada al sud.

Els objectius científics són:

- Avançar en el coneixement de la societat d’època talaiòtica i del talaiòtic final i de les seves comunitats humanes durant el període d’utilització de l’edifici, així com de les transformacions socials sofertes amb la intensificació dels contactes amb altres pobles en el context del Mediterrani Antic.
- Obtenir dades que ens permetin conèixer la relació d’aquesta comunitat amb el seu entorn immediat, natural i social, així com altres grups socials homònims.
- Obtenir dades que ens permetin dotar de temporalitat i funcionalitat a l’edifici per entendre la seva evolució així com de les comunitats que en donaren ús al llarg de l temps.
- Poder establir un marc comparatiu amb altres edificis de caràcter religiós a nivell insular però també establir paral·lels amb Mallorca.
- Comprendre i realitzar una aproximació als possibles rituals desenvolupats a l’edifici per tal d’apropar-nos a la religiositat de la comunitat humana que habitava el poblat.


Resultats obtinguts fins a la data:
La primera campanya d’excavació es va iniciar el mes d’agost de 2015. Les campanyes d’estiu dels anys 2015, 2016 i 2017 han confirmat la hipòtesi de partida, havent aparegut alguns dels elements característics d’aquest tipus d’edificacions del talaiòtic final. La remoció dels nivells superficials i d’enderroc a l’interior de l’edifici han permès documentar estructures pròpies d’aquest tipus de recinte: l’element central o taula, les pilastres adossades a la cara interna del mur perimetral i els brancals interiors de l’entrada a l’eix central de la façana.

La taula presenta només part de la pedra vertical o suport, ja que està trencada, no conservant, d’aquesta manera, la seva alçada original. Pel que fa a l’entrada, aquesta es troba tapiada d’antic, tal i com demostra la relació estratigràfica de les pedres del tapiat amb els nivells arqueològics situats dins el recinte de taula.

Pel que fa al material recuperat, a l’espera dels diferents estudis especialitzats, es pot avançar una clara predominança de materials que es poden datar entre els segles IV i II aC. Destaca la troballa de gran quantitat de restes d’àmfores púnico-ebusitanes i, en menor proporció, d’ibèriques i nord-africanes, així com de materials de factura indígena situats cronològicament dins el període del Talaiòtic Final. S’ha pogut documentar també una abundant presència de restes d’ossos de fauna domèstica.


Data d'inici i de final:
El projecte es va iniciar l’agost de 2015, i s’ha anat desenvolupant amb campanyes anuals. Es té previst que les tasques d’excavació continuïn, com a mínim, fins el 2019.

Pressupost:
Campanya de 2015: Consell Insular de Menorca 9.235,01 €.
Campanya de 2016: Consell Insular de Menorca 10.100,75€
Campanya de 2017: Consell Insular de Menorca 9.875 €


Museu on s'han dipositat les restes:
Museu de Menorca. 

Web específica:
Web específica: http://archaeologysacudia.com/en/
Facebook: https://www.facebook.com/cudiacremada/
Twitter: https://twitter.com/SaCudiaCremada
Academia: https://independent.academia.edu/SACUDIACREMADAFIELDSCHOOLM editerraneanArchaeologyinMinorcaBalearicIslandsSpain
Per a més informació escriure a: sacudiafieldschool@gmail.com


 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS