Glossari

 • AIXOVAR FUNERARI. Objectes que es dipositaven amb el mort a la tomba.
 • ÀMFORA PITOIDE. Vas de ceràmica talaiòtica fet a mà, de secció en forma de S allargada, que té unes anses en forma de munyó cilíndric sobre la panxa.
 • APARELL PSEUDOISÒDOM. Aparell en el qual els carreus es disposen a trencajunts en filades horitzontals d'alçades diferents.
 • ANTROPOLOGIA. Ciència que tracta els aspectes biològics de l'home i del seu comportament com a membre de la societat.
 • ARQUEOLOGIA. Ciència que estudia el passat de l'home mitjançant l'anàlisi dels seus vestigis materials.
 • CAPADES DE MORO. Petites capelletes o depressions de forma circular o quadrada, excavades a la roca. Funció: funerària.
 • CERCLE. Nom amb el qual es denominen les cases talaiòtiques de forma circular, que poden tenir les estances compartimentades radialment, obertes a un pati interior obert a l’aire lliure. Segle xi-ii aC.
 • CICLOPI/CICLÒPIA. Referent a la construcció realitzada amb grans pedres irregulars, sense argamassa.
 • CIVERA. Estructura llenyosa en forma de llit portàtil que es duu sobre vares i a mà per transportar i enterrar els morts.
 • COCÓ. Petita depressió cònica que pot localitzar-se tant en els hipogeus com en els habitatges del talaiòtic i posttalaiòtic. Funció: desconeguda.
 • COLUMNA POLILÍTICA. Pilar format per diverses pedres col·locades una sobre l'altra.
 • COVA. Caverna de formació natural mitjançant processos geològics de tipus càrstic.
 • COVA ARTIFICIAL. (Vegeu hipogeu)
 • CREMACIÓ. Acció per la qual es crema un cos, sense que els ossos arribin a convertir-se en cendres.
 • DATACIÓ DE C-14. Mètode de datació absoluta mitjançant el recompte de les molècules de carboni 14 o radiocarboni que conserva una resta orgànic.
 • DOLMEN. Tomba megalítica.
 • ESTRAT. Cadascuna de les capes de terra superposades en jaciments arqueològics.
 • ESTRATIGRAFIA. Superposició de diferents estrats.
 • HIPOGEU. Tomba excavada artificialment a la roca que forma cambres i espais interiors subterranis. Segons la tipologia, abracen un ventall cronològic comprès entre el segle xvii i el segle ii aC.
 • INCINERACIÓ. Acció per la qual un cos o objecte es crema fins que es converteix en pols o cendres.
 • LLINDA. Fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants.
 • MEGALÍTIC -A. Referent a la construcció de monuments realitzats amb grans lloses planes, generalment dòlmens o sepulcres.
 • MONOLÍTIC -A. Fet d'una sola pedra.
 • NAVETA. Tomba col·lectiva d'inhumació, de planta circular o allargada, i façana còncava en alguns casos. Construïda amb tècnica ciclòpia. Segles xii-viii aC.
 • NAVIFORME. També conegut com a navetiforme o naveta d'habitació. Edifici d'hàbitat de planta en forma de ferradura allargada, construït amb murs de doble parament, aproximació de filades i coberta adovellada. Segles xvi-ix aC.
 • NECRÒPOLIS. Literalment "ciutat de morts". Cementeri, espai on s'agrupen diverses tombes.
 • OFRENES FUNERÀRIES. Objectes i aliments que es dipositen a la tomba relacionats amb la persona difunta i amb el culte als morts.
 • ORTÒSTAT. Bloc o llosa vertical, adornada o no, que forma la filada inferior d'un mur.
 • PARAMENT. Qualsevol de les dues cares d’un mur.
 • PATRÓ D'ASSENTAMENT. Model teòric de distribució geogràfica d'una població sobre un territori determinat.
 • PILAR. Element vertical sustentant, sense proporció fixa entre gruix i alçada, que es posa aïllat en els edificis o serveix per subjectar el sostre.
 • PILASTRA. Element vertical adossat al mur, generalment amb funció constructiva.
 • SALA HIPÒSTILA. Espai cobert mitjançant lloses que es recolzen sobre pilars monolítics o polilítics.
 • SANTUARI DE TAULA. Recinte de planta absidal i façana còncava construït amb tècnica ciclòpia que envolta la taula. Eren santuaris on se sacrificaven diversos animals domèstics i s'hi dipositaven ofrenes càrnies i ceràmiques com a ofrena als déus.
 • SEPULCRE MEGALÍTIC. Tomba d'inhumació col·lectiva construïda amb grans lloses planes, del 4500-2000 aC, segons la zona d'Europa de què es tracti. A Menorca són, probablement, del 2000 al 1600 aC.
 • SITJOT. Cavitat en forma de pera excavada en el subsòl dels hàbitats prehistòrics. Servien per emmagatzemar aigua o aliments.
 • TALAIOT. Torre troncocònica de planta circular o quadrada, construïda amb tècnica ciclòpia. Funció: vigilància i control del territori. Segles xiii-ix aC.
 • TAULA. Monument central del santuari de taula, en forma de T. Format per una gran llosa suport, rectangular, i un capitell troncopiramidal truncat invertit. Encara se’n desconeix el significat exacte.
 • TRONCOCÒNIC. Què té forma de tronc de con.
 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS