Oferta de contracte menor per a la traducció al català de l'expedient de la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial

ImatgeEl Consell Insular de Menorca, a través del seu Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, promou la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. La seva presentació davant la UNESCO ja és una realitat i ara mateix ja es disposa de la versió en anglès i en castellà de l’expedient.

1. Objectius generals
L’objectiu d’aquest contracte és fer la traducció del text de l’expedient de Menorca Talaiòtica al català.

2. Serveis que es contractaran
El servei a contractar és la traducció del text del castellà al català. S’ha de fer en suport informàtic en arxiu de processador de textos compatible amb Libreoffice Writer. El document en castellà està dividit en tres arxius de text amb el gruix del text de l’expedient, més cinc arxius amb les taules principals. En total, el nombre de paraules de tots els arxius puja a 214.311. La traducció ha de seguir el llenguatge tècnic i científic adient per a un text d’aquestes característiques en cada un dels seus apartats. Per veure un exemple del llenguatge utilitzat, consultar l’apartat «La candidatura» de la web www.menorcatalayotica.info.

3. Característiques bàsiques de l’execució del servei
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de serveis, hauran d’emprar els seus propis mitjans per a l’execució del servei. Es considera inclòs en el preu del servei tota l’aportació de recursos tècnics i humans necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques descrites. L’esmena de deficiències que es detectin al llarg de la realització del servei es consideren incloses en l’oferta.

4. Calendari d’execució del servei
El desenvolupament del servei s’iniciarà en la data de la formalització de l'encàrrec i la seva durada serà de sis mesos. En cap cas podrà ser superior a un any ni ser objecte de cap pròrroga, tal com preveu l’art. 29.8 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP).
A la formalització de l’encàrrec es fitxarà la temporalització envers les entregues i revisions a fer per part del servei.

5. Pressupost
El pressupost que es presenti no podrà superar l’establert per la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP) per a la contractació menor.

6. Presentació de les propostes
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web del CIM. Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca fins 20 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis, comptant el dia de publicació. Les propostes s’han de presentar per una persona física o jurídica, i en cas de que sigui una persona jurídica s’ha d’indicar qui serà el responsable del contracte.

Les ofertes s’han de presentar amb la indicació «Traducció al català de l’expedient Menorca Talaiòtica», dins el termini abans indicat, d’acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

b) També la poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la Seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de la LPACAP, presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de l’oferta aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

7. Documentació que s’ha d’aportar

- Documentació acreditativa dels treballs de traducció al català executats anteriorment.
- Pressupost d’execució
- Proposta de cronograma d’execució

8. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
El servei de Patrimoni Històric del CIM procedirà a la selecció d’aquella oferta que consideri més adient tenint en compte la documentació presentada i la justificació del preu de la oferta.

Per a més informació, poden dirigir-se al Servei de Patrimoni Històric del CIM.

CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Tel. 971 36 07 93
joaquin.pons@cime.es

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS