Oferta de contracte menor de comunicació de la candidatura "Menorca Talaiòtica" a Patrimoni Mundial

ImatgeEl Consell Insular de Menorca, a través del seu Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, promou la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial
de la UNESCO. Per a assolir aquest reconeixement, s’ha de contemplar una important tasca de comunicació en relació al bé presentat, feina que sobrepassa els mitjans humans i tècnics amb que compta el Servei de Patrimoni Històric. Es fa indispensable comptar amb mitjans que puguin executar les tasques de comunicació que es defineixen.

1. Objectius

 • Gestionar i actualitzar la web de Menorca Talaiòtica i els perfils de xarxes socials que deriven d’aquesta.
 • Redactar les notes de premsa que derivin de la candidatura Menorca Talaiòtica.
 • Elaborar materials de difusió i promoció de la candidatura Menorca Talaiòtica.
2. Funcions de cada part
a) Entitat gestora:
 • Executar les tasques definides en aquest anunci seguint les indicacions del tècnic responsable de la candidatura Menorca Talaiòtica i la direcció Insular de Cultura i Patrimoni.
 • Vetllar per la correcció estilística i lingu¨.stica, així com per l’adequació de les imatges al format de la web.
 • Coordinar amb SILME la implementació i gestió dels canvis que es puguin produir a la pàgina web de Menorca Talaiòtica a proposta del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports.
b) Serveis d’Informàtica Local de Menorca (SILME, SA)
 • Realitzar el manteniment tècnic del portal web.
 • Prestar assessorament tècnic al gestor de la comunicació de la candidatura de Menorca Talaiòtica.
 • Executar els canvis que proposi el Departament de Cultura, en coordinació amb l’entitat gestora.


b) Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de
Menorca.
 • Fer les demandes específiques a l’entitat gestora en relació als objectius establerts a l’apartat anterior.
 • Donar suport per a l'elaboració del contingut.
 • Facilitar o col·laborar en la confecció del contingut que s’ha de publicar al portal web.
 • Donar suport a les accions de difusió de la candidatura a través dels seus canals habituals de comunicació.
3. Tasques

3.1 Gestió i actualització de continguts a la pàgina web de Menorca Talaiòtica, en català, castellà i anglès.
3.2 Gestió les xarxes socials de Menorca Talaiòtica: Facebook, Instagram, Twitter.
3.3 Redacció de notes de premsa.
3.4 Disseny i gestió de concursos relacionats amb Menorca Talaiòtica a través del web i les xarxes socials.
3.5 Col·laboració en la preparació de presentacions i accions per a la difusió de la candidatura Menorca Talaiòtica (adaptació a les característiques formals i estilístiques
de Menorca Talaiòtica).
3.6 Confecció d’anuncis publicitaris per a revistes, tanques publicitàries i altres mitjans sobre la candidatura de Menorca Talaiòtica.
3.7. Confecció d’infografies informatives per als jaciments.
3.8. Participar a les reunions de coordinació que es convoquin per part del Servei de Patrimoni Històric del CIM sobre les feines de difusió de la candidatura de Menorca
Talaiòtica.
4. Característiques bàsiques de l’execució del servei
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de serveis, hauran d’emprar els seus propis mitjans per a l’execució del servei.
Es considera inclòs en el preu del servei tota l’aportació de recursos tècnics i humans necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques descrites.
L’esmena de deficiències que es detectin al llarg de la realització del servei es consideren incloses en l’oferta.
5. Personal Afecte al Servei

Per aquest contracte es requereix que el personal disposi dels requisits segu¨ents:

- Periodisme: Ha d’estar en possessió de la titulació de Grau en Periodisme o equivalent (llicenciat en periodisme) A més ha d’estar en possessió com a mínim del
nivell C1 de català, i com a mínim del nivell C1 d’Anglès.
- Disseny: haurà d’acreditar titulació universitària (grau en disseny o equiparable) o professional habilitant (Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d’arts gràfiques -
disseny)
6. Calendari d’execució del servei
El desenvolupament del servei s’iniciarà en la data de la formalització de l'encàrrec i la seva durada dependrà de la necessitat del servei, en tot cas no podrà ser superior a
un any ni ser objecte de cap pròrroga, tal com preveu l’art. 29.8 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP).
7. Pressupost
El pressupost del contracte menor de serveis serà com a màxim 15.000 € IVA exclòs. El desenvolupament del servei es realitzarà fins arribar a l’import màxim que preveu
l’art. 29.8 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP). El preu hora d’aquest contracte es fixa en 22€ IVA exclòs i pagament es farà mitjançant l’abonament de factures mensuals d’import variable depenent dels serveis executats dins cada període.
8. Presentació de les propostes
La difusió d'aquesta oferta es realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis del web del CIM. Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca fins 7 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis, comptant el dia de
publicació. Les propostes s’han de presentar per una persona física o jurídica, i en cas de que sigui una persona jurídica s’ha d’indicar qui serà el responsable del contracte.
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “CONTRACTE MENOR DE COMUNICACIÓ DE LA CANDIDATURA «MENORCA TALAIÒTICA» A PATRIMONI
MUNDIAL”, dins el termini abans indicat, d’acord amb les indicacions segu¨ents:
a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de
l'esmentada Llei 39/2015
b) També la poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se
amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la Seu del CIM de Maó i a les oficines
administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015. Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de la LPACAP, presenta l’oferta presencialment se’l requerirà perquè l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de l’oferta aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.
9. Documentació que s’ha d’aportar
a) Documentació acreditativa de la solvència tècnica del professional, equip o empresa que opta a l’execució d’aquest servei. Es valorarà l’experiència en general del professional o professionals.
b) Documentació acadèmica, es valorarà formació acadèmica que complementi els mínims exigits per participar. Es valorarà la formació complementària del
professional o professionals.
c) Relació d’encàrrecs semblants realitzats pel professional o empresa amb la corresponent documentació acreditativa. Es valorarà l’experiència concreta
d’encàrrecs semblants a l’objecte d’aquests.
10. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
Dintre dels 7 dies hàbils segu¨ents des de la data límit per a la presentació de propostes, es constituirà una comissió per a l’obertura i selecció de les ofertes
presentades. Aquesta comissió estarà integrada per:
 • La Directora Insular de Cultura i Patrimoni
 • Un/a tècnic/a del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 • Un/a administratiu/va del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports que actuarà com a secretari
La comissió, es revisarà i es comprovarà que tota la documentació requerida s’hagi presentat de manera adequada i s'escollirà la oferta que hagi obtingut més punts.

Àmbit Punts
 • Solvència tècnica del professional o empresa Fins a 40
 • Documentació acadèmica Fins a 20
 • Experiència en treballs similars Fins a 40
Total 100
Es procedirà a comunicar a totes les entitats/empreses presentades la resolució final que s'hagi pres en comissió.
Per a més informació sobre aquesta oferta, poden dirigir-se al Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.
CONSELL INSULAR DE MENORCA
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó
Tel. 971 36 07 93
joaquin.pons @cime.es
 

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS