Augmenten les visites al patrimoni històric de Menorca

ImatgeLes dades sobre el nombre de visitants dels indrets patrimonials que gestiona la Fundació de Foment del Turisme de Menorca -Torre d’en Galmés, Naveta des Tudons, Fort Marlborough i Torre de Fornells- mostren una tendència general positiva en els darrers anys.
Aquest comportament està directament relacionat amb la major projecció de la Menorca Talaiòtica (s’han augmentat les activitats divulgatives sobre la candidatura a Patrimoni Mundial i s’ha reforçat la promoció exterior), amb les inversions que de manera progressiva s’han implementat en les instal·lacions per millorar l’experiència del visitant i, finalment, amb l’increment del nombre de turistes.
Si es revisa el nombre global de visitants comptabilitzats en tots aquests indrets durant els darrers cinc anys, es pot observar que la tendència general és creixent, ja que s’ha passat de 54.702 visitants el 2014 a 84.670 visitants el 2018. Aquest fet suposa un increment aproximat del 55%. A aquests monuments s’hi ha d’afegir també el Museu de Menorca, la gestió del qual recau en el Consell Insular de Menorca.

Poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés: Ha estat el monument on ha crescut més l’afluència de visitants, passant de 16.114 l’any 2017 a 27.198 l’any 2018. La tendència dels darrers cinc anys ha estat marcadament ascendent, ja que el 2014 el jaciment va rebre 8.987 visitants, deixant una diferència positiva del 200%. La posada en marxa del centre d’interpretació del jaciment i de la prehistòria menorquina ha estat determinant en aquesta evolució.

Naveta des Tudons :El 2018 va experimentar un descens respecte a l’any anterior, que s’ha de relacionar amb dues circumstàncies concretes. D’una banda, les obres realitzades en el tram de carretera Ciutadella-Fe- rreries, que van provocar, de forma inevitable, que l’accés al monument fos menys visible. D’altra, s’ha de tenir en compte també l’acte vandàlic sofert per aquest monument el març de l’any passat, que va obligar a endarrerir-ne l’obertura al públic. Així, mentre que el nombre de visitants el 2017 va ser de 44.449 persones, el 2018 se’n van comptabilitzar 33.708. Aquest descens en el nombre de visitants trenca la tendència clarament ascendent que es documentava des del 2014, fet que reforça la interpretació segons la qual el descens es deu als factors abans esmentats.
MENORCA illes balears

Museu de Menorca Tot i que entre 2014 i 2018 les visites al Museu de Menorca es mantenen més o menys estables amb algunes fluctuacions interanuals, val la pena destacar que els 20.331 visitants de 2018 corres- ponen només a la segona meitat de l’any, ja que el Museu va reobrir les portes el juliol, després de la renovació total del muntatge expositiu. Per tant, després de la seva reobertura i en només mig any, el museu ha assolit el nombre de visitants que normalment rebia al llarg de tot un any.
Una dada a tenir en compte és que mentre que entre 2011 i 2014 el percentatge de visitants menorquins del museu oscil·lava entre un 2% i un 7%, el 2018 han representat un 42% del total. Aquest creixement és conseqüència dels esforços invertits a atreure el públic local. En aquest sentit, s’ha partit de la convicció que el museu ha de ser l’espai on els mateixos menorquins, i no només els visitants, coneguin el seu passat i s’apropin al seu patrimoni. Una vegada assolit aquest objectiu, es treballarà per mantenir el públic local i per promoure les visites entre els turistes.

*Nota: El poblat de Torre d’en Galmés i la Naveta des Tudons estan oberts al públic durant tot l’any i només durant els mesos de temporada alta es porta a terme un recompte dels visitants. Per tant, als nombres exposats, en tots dos casos, s’hi haurien d’afegir tots aquells visitants que hi accedeixen lliurement en temporada baixa.
No es disposa de dades del jaciment talaiòtic de Trepucó, a Maó, perquè l’accès és lliure i no es comptabilitzen les entrades.

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS